در کنکور ۱۴۰۰ چند نفر بالای %90 زدن؟؟؟-دکتر حسین نژاد