مصاحبه با پارسا صلواتی، رتبه ۴۹ کنکور تجربی، سال ۹۹