باشنیدن حفظ کنیم

شعرهای حفظی دکتر ادبیات

همای رحمت

🎧🎤🎙🎶🎧🎼
شعر حفظی
همای رحمت
ص ۷۲ کتاب دهم

دانلود فایل

شعرهای حفظی، توی سایت Dradabiat.ir بارگذاری می شه که در صورت تمایل، دانلود کنید و به طور پراکنده بشنویدش.
یا حتی می تونید در زمان های استراحت یا پیش از خواب، بذارید تا پخش شه.

صرف نظر از تقویت شعرخوانی، قطعا در حفظ کردن شعر به شما کمک خواهد کرد.
#دکتر_ادبیات