دسته‌ها
شعر های حفظی

مکتب حقایق

باشنیدن حفظ کنیم

شعرهای حفظی دکتر ادبیات

شعر های حفظی

🎧🎤🎙🎶🎧🎼
شعر حفظی
مکتب حقایق
ص ۲۲ کتاب دوازدهم

دانلود فایل

شعرهای حفظی، توی سایت Dradabiat.ir بارگذاری می شه که در صورت تمایل، دانلود کنید و به طور پراکنده بشنویدش.
یا حتی می تونید در زمان های استراحت یا پیش از خواب، بذارید تا پخش شه.

صرف نظر از تقویت شعرخوانی، قطعا در حفظ کردن شعر به شما کمک خواهد کرد.
#دکتر_ادبیات
دسته‌ها
شعر های حفظی

همای رحمت

باشنیدن حفظ کنیم

شعرهای حفظی دکتر ادبیات

شعر های حفظی

🎧🎤🎙🎶🎧🎼
شعر حفظی
همای رحمت
ص ۷۲ کتاب دهم

دانلود فایل

شعرهای حفظی، توی سایت Dradabiat.ir بارگذاری می شه که در صورت تمایل، دانلود کنید و به طور پراکنده بشنویدش.
یا حتی می تونید در زمان های استراحت یا پیش از خواب، بذارید تا پخش شه.

صرف نظر از تقویت شعرخوانی، قطعا در حفظ کردن شعر به شما کمک خواهد کرد.
#دکتر_ادبیات
دسته‌ها
شعر های حفظی

بوی گل و ریحان ها

باشنیدن حفظ کنیم

شعرهای حفظی دکتر ادبیات

شعر های حفظی

🎧🎤🎙🎶🎧🎼
شعر حفظی
بوی گل و ریحانها
ص ۵۹ کتاب دهم

دانلود فایل

شعرهای حفظی، توی سایت Dradabiat.ir بارگذاری می شه که در صورت تمایل، دانلود کنید و به طور پراکنده بشنویدش.
یا حتی می تونید در زمان های استراحت یا پیش از خواب، بذارید تا پخش شه.

صرف نظر از تقویت شعرخوانی، قطعا در حفظ کردن شعر به شما کمک خواهد کرد.
#دکتر_ادبیات